RODO

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce z siedzibą w Olsztynie ul. Turowskiego 1, tel: 89 538-92-61.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Wyjątkowe  Serce w Olsztynie możliwy jest pod numerem tel. 668-744-324  lub adresem e-mail:
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, uprawnione organy publiczne, oraz inne podmioty na podstawie umów powierzenia danych.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz przez czas niezbędny na dopełnienie obowiązku związanego z archiwizacją dokumentów.
  6. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  7. Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.