Terapia Osób z Autyzmem

Formy Terapii Osób z Autyzmem

Terapia jest zaplanowanym procesem, który obejmuje różne płaszczyzny działania terapeuty. Niestety nie ma jednej metody, która mogłaby pomóc wszystkim osobom z autyzmem. Każda terapia musi być zindywidualizowana czyli powinna obejmować takie metody postępowania, które uwzględniają złożoność zaburzeń, a także potrzeby osoby i jego środowiska. Właściwy dobór metod terapeutycznych może w dużym stopniu wpłynąć na poprawę funkcjonowania osoby z autyzmem. Istotną rolę procesie terapii odgrywa także współpraca pomiędzy specjalistami a rodzicami. Otoczenie, w którym odbywa się terapia powinno być kontrolowane i z ograniczonym dopływem bodźców

W procesie terapii bardzo ważnym elementem jest nawiązanie kontaktu wzrokowego (na poziomie oczu podopiecznego przy każdej czynności i poleceniu). Kontakt twarzą w twarz umożliwia kontrolowanie wzroku osoby z autyzmem. Ważne jest wydawanie jasnych i krótkich komunikatów oraz czytelna ekspresja twarzy terapeuty. Duże znaczenie ma także strukturalizacja czasu i przestrzeni, czyli określenie miejsca, czasu, osób, planu dnia i zajęć  - dostosowane do możliwości osoby z autyzmem. Takie działanie ułatwia orientację, zrozumienie otoczenia, zapewnia przewidywalność zdarzeń, umożliwia samodzielność. 

Istnieje wiele metod pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem. Należą do nich m.in.:

Integracja sensoryczna - to proces w którym następuje współdziałanie zmysłu dotyku, równowagi 
i czucia głębokiego umożliwiające wykonywanie codziennych czynności. Uszkodzenia receptorów powodują zaburzenia w odbiorze i integracji wrażeń zmysłowych. Celem terapii jest poprawa zaburzonych, połączeń poprzez specjalnie dobrane ćwiczenia przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.

Trening słuchowy (A. Tomatis) - celem treningu jest stymulowanie słuchu za pomocą materiału dźwiękowego, który jest przetworzony cyfrowo. W jego trakcie wykorzystuje się głównie muzykę Mozarta oraz chorały gregoriańskie. Polega on na przekazaniu dźwięku drogą powietrzną i kostną poprzez specjalistyczne słuchawki.

Ruch rozwijający W. Sherborne - celem metody jest rozwijanie poprzez ruch świadomości własnego ciała, rozwijanie świadomości przestrzeni i działania w niej, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi a także nawiązywanie i poprawa kontaktu z podopiecznym.

Programy Aktywności Knillów – opierają się na poznawaniu różnych rodzajów aktywności przez dostosowanie ruchów do akompaniamentu. Pomagają osobom z autyzmem w zdobywaniu świadomości własnego ciała (odczuwaniu części ciała, nauce ruchów celowych, nauce naśladownictwa). Wpływa na poprawę kontaktu wzrokowego a także na poprawę kontaktu z innymi osobami.

Terapia poprzez kontakt ze zwierzętami polega na budowaniu i rozwijaniu zaburzonego kontaktu z innymi osobami poprzez zabawy, ćwiczenia ze zwierzętami (np. psami - dogoterapia, delfinami - delfinoterapia, końmi – hipoterapia). Osoba, która zaakceptuje kontakt ze zwierzętami, stopniowo zaczyna otwierać się na otoczenie, przełamuje bariery komunikacyjne.

Metoda Dobrego Startu (M. Bogdanowicz) – głównym celem tej metody jest przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania. głównym założeniem tej metody jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego przez odpowiednio zorganizowaną zabawę i  wielozmysłowe uczenie symboli graficznych (szlaczków,wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni.

Metoda Dennisona – to zestaw ćwiczeń służących integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania. Harmonijna współpraca obu półkul ułatwia przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności.

Metoda Ułatwionej Komunikacji - przeznaczona jest dla osób, które nie posługują się mową werbalną i z problemami w planowaniu motorycznym. Polega na podtrzymywaniu ręki, nadgarstka, przedramienia lub ramienia przez osobę wspomagającą i pisaniu z wykorzystaniem klawiatury komputera lub specjalnej tablicy ułatwionej komunikacji.

Metoda Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) – polega na dostarczeniu odpowiednich bodźców, zmniejsza poczucie lęku i dezorientacji. Osoba poddawana jest działaniu odpowiednio dobranych kolorów, świateł, zapachów, dźwięków a także bodźców dotykowych. Dzięki specjalnym urządzeniom stymulowane są wszystkie zmysły podopiecznego

EEG Biofeedback – jest nowoczesną metodą treningu pracy mózgu. Celem terapii jest leczenie zaburzeń pracy mózgu przez uporządkowanie i utrwalenie na właściwym poziomie poszczególnych fal mózgowych a także rozwój potencjału możliwości przez optymalizację pracy mózgu. 

Celem wszystkich  form terapii jest pomoc w codziennym funkcjonowaniu, rozwijanie komunikacji, a także umożliwianie budowania prawidłowych relacji społecznych osobom z autyzmem – czyli stopniowe integrowanie ich z otoczeniem.

WERSJA DO POBRANIA - TUTAJ