Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW.

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW.

Miło nam poinformować, że 28 lipca 2021 r. została podpisana umowa powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) pomiędzy Skarbem Państwa – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie Fundacją „MODRAK”. Przedsięwzięcie realizowane w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Wartość dofinansowania na realizację zadania wynosi 1 321 607,48 zł.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) jako ważne ogniwa systemu edukacji pozwolą, wykorzystując doświadczenie praktyków – nauczycieli i specjalistów przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych i placówek specjalnych – szerzej oraz skuteczniej działać na rzecz inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i uczących się dorosłych osób ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Do pełnienia roli SCWEW został wskazany Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna dla Uczniów z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie.

Wsparciem zostanie objętych 7 placówek ogólnodostępnych, w tym:

  1. Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie,
  2. Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie,
  3. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie,
  4. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie,
  5. Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi,
  6. V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie,
  7. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Olsztynie.

W ramach przedsięwzięcia zakłada się również współpracę z Kuratorium Oświaty, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 i Nr 3 w Olsztynie oraz Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz Olsztyńskim Centrum Edukacji Nauczycieli, PFRON oraz organizacjami pozarządowymi.

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą realizowane będzie w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce wspiera i współpracuje z Fundacją "MODRAK" na rzecz integracji społecznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami oraz podejmuje działania zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu tych osób.

poprzednia aktualność następna aktualność