Punkt konsultacyjno-diagnostyczny

Punkt konsultacyjno–diagnostyczny stanowi formę pomocy dzieciom dotkniętym schorzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom. Celem działania Punktu jest wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych, w szczególności całościowych zaburzeń rozwoju poprzez diagnozę funkcjonalną. 

 

Na proces diagnozy w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju (autyzmu i zespołu Aspergera) składa się:

  • Wywiad z rodzicami - spotkanie z rodzicami mające na celu poznanie dotychczasowego rozwoju dziecka. Wywiad kliniczny wstępny i pogłębiony ma charakter ustrukturalizowanej rozmowy, jest przeprowadzany równolegle z badaniem dziecka.
  • Analiza dokumentacji medycznej, psychologiczno - pedagogicznej dziecka - zespół diagnostyczny szczegółowo analizuje udostępnioną przez rodziców dokumentację medyczną, pedagogiczną i psychologiczną.
  • Badanie i obserwacja kierowana dziecka - jest to obserwacja pod kątem kryteriów diagnostycznych prowadzona przez zespół diagnostyczny. Podczas obserwacji przeprowadza się próby eksperymentalne wskazujące deficyty rozwojowe w kluczowych obszarach charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu .Dotyczą one funkcjonowania poznawczego, komunikacyjnego, społecznego dziecka oraz rozwoju zabawy. Na zakończenie zespół diagnozujący wstępnie omawia i systematyzuje z rodzicami wyniki poczynionych obserwacji.
  • Uzupełnienie niezbędnych arkuszy, omówienie wniosków - na tym etapie zespół diagnostyczny opracowuje pisemną opinię, uzupełnia diagnozę o opis poszczególnych objawów kryterialnych występujących lub niewystępujących u dziecka.
  • Przekazanie rozpoznania. Zespół diagnozujący dodatkowo może wskazać rodzicom możliwe formy i kierunki wsparcia, z których opiekunowie mogą skorzystać zarówno w ramach Stowarzyszenia, jak i w innych placówkach świadczących  pomoc osobom dotkniętym schorzeniami ze spektrum autyzmu. 

 

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy są zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w postaci konsultacji ze specjalistami z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi: psychologiem, neurologopedą, terapeutą integracji sensorycznej, fizjoterapeutą, pedagogiem specjalnym. Istnieje również możliwość umówienia wizyty z psychiatrą

 

Do Punktu konsultacyjno – diagnostycznego przyjmowane są dzieci i młodzież, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym przez rodziców bądź opiekunów prawnych i ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 538 92 61 (sekretariat Stowarzyszenia) lub 89 538 92 67 (gabinet psychologa).

 

Podanie można złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Placówek Edukacyjnych ( pok. 106, I piętro) przy ulicy Turowskiego 1, 10-685 Olsztyn, odesłać pocztą lub na adres e-mail: .

Szczegółowe informacje pod nr tel. 89 538-92-50, 89 538-92-67

 

Dokument do pobrania