Oferta

Co to jest TUS?

Trening umiejętności społecznych (TUS) to zajęcia grupowe, podczas których trenerzy modelują zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych.

Zajęcia mają na celu:

- poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane,

- trening umiejętności komunikacyjnych,

- umiejętność współpracy w grupie,

- metody radzenia sobie z emocjami,

- praca nad przestrzeganiem zasad,

- uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb,

- odreagowanie napięć emocjonalnych,

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 Dla kogo?

- dzieci i młodzież z zespołem Aspergera w wieku od 5 do 18 lat

- osoby dorosłe w wieku powyżej 18 lat z diagnozą zespołu Aspergera

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w systemie weekendowym (piątek lub sobota).

Zajęcia dla osób dorosłych organizowane są raz w wmiesiącu (piątek).

Czas trwania zajęć 3 godziny.

Liczebność grupy od 4 do 6 osób.

Każda grupa prowadzona jest przez dwóch terapeutów.

Forma i tematyka zajęć dostosowane są do wieku, poziomu funkcjonowania i potrzeb uczestników.

Miejsce spotkań:

ul. Turowskiego 1 w Olsztynie (Zespół Placówek Edukacyjnych)

Zapisy:

Celem zgłoszenia dziecka należy wypełnić wniosek i złożyć go w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Turowskiego 1 w Olsztynie (pokój 20 B) lub przesłąć na adres mailowy:

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 89 538 92 61.

Nabór trwa cały rok.

Punkt konsultacyjno–diagnostyczny stanowi formę pomocy dzieciom dotkniętym schorzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom. Celem działania Punktu jest wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych, w szczególności całościowych zaburzeń rozwoju poprzez diagnozę funkcjonalną. 

 

Na proces diagnozy w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju (autyzmu i zespołu Aspergera) składa się:

  • Wywiad z rodzicami - spotkanie z rodzicami mające na celu poznanie dotychczasowego rozwoju dziecka. Wywiad kliniczny wstępny i pogłębiony ma charakter ustrukturalizowanej rozmowy, jest przeprowadzany równolegle z badaniem dziecka.
  • Analiza dokumentacji medycznej, psychologiczno - pedagogicznej dziecka - zespół diagnostyczny szczegółowo analizuje udostępnioną przez rodziców dokumentację medyczną, pedagogiczną i psychologiczną.
  • Badanie i obserwacja kierowana dziecka - jest to obserwacja pod kątem kryteriów diagnostycznych prowadzona przez zespół diagnostyczny. Podczas obserwacji przeprowadza się próby eksperymentalne wskazujące deficyty rozwojowe w kluczowych obszarach charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu .Dotyczą one funkcjonowania poznawczego, komunikacyjnego, społecznego dziecka oraz rozwoju zabawy. Na zakończenie zespół diagnozujący wstępnie omawia i systematyzuje z rodzicami wyniki poczynionych obserwacji.
  • Uzupełnienie niezbędnych arkuszy, omówienie wniosków - na tym etapie zespół diagnostyczny opracowuje pisemną opinię, uzupełnia diagnozę o opis poszczególnych objawów kryterialnych występujących lub niewystępujących u dziecka.
  • Przekazanie rozpoznania. Zespół diagnozujący dodatkowo może wskazać rodzicom możliwe formy i kierunki wsparcia, z których opiekunowie mogą skorzystać zarówno w ramach Stowarzyszenia, jak i w innych placówkach świadczących  pomoc osobom dotkniętym schorzeniami ze spektrum autyzmu. 

 

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy są zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w postaci konsultacji ze specjalistami z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi: psychologiem, neurologopedą, terapeutą integracji sensorycznej, fizjoterapeutą, pedagogiem specjalnym. Istnieje również możliwość umówienia wizyty z psychiatrą

 

Do Punktu konsultacyjno – diagnostycznego przyjmowane są dzieci i młodzież, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym przez rodziców bądź opiekunów prawnych i ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 538 92 61 (sekretariat Stowarzyszenia) lub bezpośredni kontakt do kordynatora punktu pod numerem telefonu 889 174 901 w dniach:


Poniedziałek 11.30-12.30
Wtorek 10.00-11.00
Środa 15.00-17.00
 

Podanie można złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Placówek Edukacyjnych ( pok. 106, I piętro) przy ulicy Turowskiego 1, 10-685 Olsztyn, odesłać pocztą lub na adres e-mail: .

Szczegółowe informacje pod nr tel. 89 538-92-50

 

Istnieje możliwość wykonania badania narzędziem ADOS-2 (badanie dodatkowo płatne)


Czym jest ADOS-2 ?


Narzędzie ADOS-2 to  protokół obserwacji do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu. ADOS – 2 (Autism Diagnosis Observation Schedule). ADOS-2 jest testem i obejmuje szereg prób (zadań) do wykonania lub wspólnych aktywności oraz specjalnie przygotowaną rozmowę/wywiad.
Celem zastosowania narzędzia jest ocena poszczególnych sfer funkcjonowania takich jak komunikacja społeczna, zabawa czy zachowania stereotypowe. Jest on przygotowany tak, by uwzględniać kryteria diagnostyczne z podręcznika DSM, stosowanego w diagnozie klinicznej różnych stanów medycznych.
ADOS-2 jest przeznaczony dla dzieci od 12 miesiąca życia , można nim diagnozować także młodzież i dorosłych. Składa się z pięciu modułów, z których diagnosta wybiera odpowiedni, zależnie od wieku i poziomu funkcjonowania badanego.
Test można wykorzystać zarówno w ocenie osób niemówiących jak i tych, które posługują się mową. Nie jest jednak dostosowany do badania osób z dodatkowymi niepełnosprawnościami, jak niedosłuch, niedowidzenie czy niepełnosprawność narządu ruchu. By stosować ADOS-2 w praktyce diagnosta musi przejść specjalne szkolenie.
Badanie trwa około godziny i polega na proponowaniu przez diagnostę różnych zabaw czy tematów do rozmowy, zależnie tego w jakim wieku jest badana osoba. ADOS-2 pozwala dzięki temu na analizę i ocenę nieprawidłowości charakterystycznych dla spektrum autyzmu.

 

Podanie - bezpłatna diagnoza

Ankieta - wywiad wstępny