Historia

Zespół Placówek Edukacyjnych jako miejsce zostało oficjalnie otwarte we wrześniu 2002 roku. Lecz jako idea powstało znacznie wcześniej.

 • Historia rozpoczyna się w 1997 roku , kiedy to połączono Przedszkole Miejskie nr 34 i Przedszkole Specjalne nr 5 w  Zespół Placówek Przedszkolnych nr 1. Przez kolejne lata systematycznie inwestowano w prace porządkowe, remontowe oraz dostosowanie budynku do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych.
 • W 2000 roku uruchomiono Społeczną Szkołę Podstawową dla Dzieci z Autyzmem prowadzoną przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju w Olsztynie. Dyrektorem Zespołu Placówek Edukacyjnych została Pani Agnieszka Jabłońska.
 • W 2000 roku powstało Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie. Organizacja była odpowiedzią na rosnące potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych, ich problemy i troskę o dalsze możliwości edukacyjne. Na terenie Olsztyna funkcjonowało kilka placówek zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi, lecz nie było żadnej, która mogłaby skierować ofertę edukacyjną do dzieci z wielozakresową niepełnosprawnością.
 • W tym samym roku rodzice rozpoczęli starania mające na celu stworzenie przystosowanej szkoły do potrzeb ich dzieci. Niestety władze miasta Olsztyn nie mogły zaproponować Stowarzyszeniu żadnego budynku do adaptacji. Stowarzyszenie wystosowało prośbę do Zespołu Placówek Przedszkolnych o możliwość organizacji szkoły dla dzieci niepełnosprawnych na ich terenie.
 • W 2000 roku zrodził się pomysł stworzenia Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie przez pracowników Zespołu Placówek Przedszkolnych nr 1 oraz rodziców należących do obu stowarzyszeń: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju oraz Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie.
 • 15 stycznia 2001 roku zarejestrowano Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie z inicjatywy pracowników i osób chcących działać na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W wyniku tego trzy istniejące stowarzyszenia zawarły umowę cywilno – prawną o wzajemnej współpracy na rzecz dzieci.
 • 28 września 2002 roku nastąpiło otwarcie Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.


Od tego czasu trzykrotnie rozbudowano i zmodernizowano budynek.

 • 2006 roku zakończyliśmy budowę budynku A
  (990,5 m2)
 • 2009 roku rozbudowaliśmy Zespół Placówek Edukacyjnych o kolejną bryłę B
  (352,9 m2)
 • 2012 roku wybudowaliśmy budynek C
  (1678,07 m2)