O nas

Jesteśmy placówką publiczną prowadzoną przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym  i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju.

W skład Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie wchodzą:

 • Przedszkole Publiczne z Oddz. Integracyjnymi nr 25
   
 • Przedszkole Specjalne nr 11 dla Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową, Upośledzeniem Umysłowym, Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i Autyzmem
   
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi
   
 • Gimnazjum nr 1 dla Uczniów z Autyzmem, Sprzężonymi Niepełnosprawnościami Oraz z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym.
   
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 dla Uczniów z Autyzmem, Sprzężonymi Niepełnosprawnościami oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.


Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie powstał by dzieci niepełnosprawne (autyzm, niepełnosprawności sprzężone) mogły godnie uczyć się i korzystać z rehabilitacji, a jednocześnie przebywać wśród rówieśników. Jak do tego doszło? Oto kilka słów historii.
Trzy stowarzyszenia:

 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju w Olsztynie
   
 • Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie
   
 • Stowarzyszenie Warmińsko– Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie


od lat czyniły starania o to by dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – mogły godnie uczyć się, na miarę swoich możliwości osiągać sukcesy i zdobywać niezależność życiową.


Pierwszy krok uczyniliśmy w 1998 roku tworząc oddział dla dzieci z autyzmem w Zespole Placówek Przedszkolnych nr 1 placówce prowadzonej przez Miasto Olsztyn. W roku 2000, by Nasze Dzieci mogły kontynuować edukację, powołaliśmy Społeczną Szkołę Podstawową dla Dzieci Autystycznych. Jednak koszty ponoszone przez rodziców na edukację niepełnosprawnych dzieci były bardzo wysokie i nie wszyscy mogli korzystać z edukacji w tej szkole. Znaleźliśmy inne rozwiązanie...
Trzy stowarzyszenia– rodziców dzieci niepełnosprawnych i stowarzyszenie nauczycieli i pracowników Zespołu Placówek Przedszkolnych nr 1 w Olsztynie– podpisały umowę– porozumienie o współdziałaniu. Dzięki naszym wspólnym staraniom pozyskaliśmy sprzymierzeńców we władzach Miasta Olsztyn oraz skorzystaliśmy z programów celowych  PFRON. We wrześniu 2002 r. otworzyliśmy Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, pierwszą w Polsce publiczną placówkę prowadzoną przez rodziców i nauczycieli. Zajmujemy się dziećmi wymagającymi specjalnej troski, wprowadzając jednocześnie ideę integracji.


W naszej placówce uczymy dzieci i młodzież poznawania innych w sposób niezależny od wizerunku zewnętrznego, uczymy poznawania wartości wewnętrznych każdego człowieka. Prowadzimy szereg działań dydaktyczno– wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych. Koncepcja pracy placówki oparta jest na połączeniu nauczania grupowego wspartego nauczaniem indywidualnym. Wśród wielu zajęć specjalistycznych należy wymienić: rehabilitację ruchową, rewalidację z wykorzystaniem komputera, zajęcia logopedyczne, hydroterapię, stymulację sensoryczną, komunikację alternatywną. Dzięki programowi Partner (PFRON) możliwe było stworzenie tak szerokiej gamy zajęć rehabilitacyjnych dla naszych wychowanków.

Przeszliśmy długą drogę by Nasze Dzieci mogły uczyć się godnie:

 • Pozyskaliśmy sympatyków naszego przedsięwzięcia: władze Miasta Olsztyn, środowisko osób niepełnosprawnych, PFRON.
   
 • Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci zostało właścicielem budynku, w którym dotychczas funkcjonował Zespół Placówek Przedszkolnych nr 1.
   
 • Dostosowaliśmy budynek do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz doposażyliśmy w specjalistyczny rehabilitacyjny w ramach programów „DOMINO” i „PARTNER” realizowanych przez PFRON (z pomocy finansowej PFRON korzystamy od wielu lat) 
   

Jesteśmy przekonani, że potrafimy pokonać każdą barierę. Poprzez zastosowanie zasady „weź los w swoje ręce” prowadzimy placówkę przyjazną dzieciom, rodzicom. Mamy również grono stałych przyjaciół i instytucji wspomagających nasze zadania, w szczególności PFRON.

Nasza placówka została rozbudowana o część edukacyjno- rehabilitacyjną by zapewnić niepełnosprawnym dzieciom z regionu województwa warmińsko- mazurskiego możliwość dostępu do kompleksowej rehabilitacji, poradnictwa i edukacji. Pragniemy umożliwić każdemu dziecku niepełnosprawnemu wykorzystanie drzemiącego w nim potencjału rozwojowego a który możliwy jest do wydobycia tylko w szczególnie stworzonych warunkach.

 

Serdecznie dziękujemy tym, którzy mogą nam pomóc.

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce powstało w 2002 roku z inicjatywy nauczycieli i pracowników Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Od samego początku współtworzy wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju w Olsztynie oraz Warmińsko – Mazurskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową w Olsztynie pierwszą w Polsce placówkę publiczną ukierunkowaną na kompleksową terapię dzieci autystycznych i z niepełnosprawnościami sprzężonymi od lat przedszkolnych aż do nauki zawodu.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Przewodniczący - Wanda Agnieszka Jabłońska
Wiceprzewodniczący – Maria Jasińska – Zamarja
Wiceprzewodniczący – Anna Mierzejewska – Małż
Sekretarz – Małgorzata Michałowska
Skarbnik – Mariola Ptak – Samsel
Członek – Małgorzata Derkowska
Członek – Agnieszka Nowokuńska

 

Wanda Agnieszka Jabłońska – pomysłodawczyni i założycielka Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie, czyli obecnego Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce. Wielokrotnie wyróżniania za pracę na rzecz organizacji pozarządowych i edukacji. Dwukrotna laureatka plebiscytu Gazety Olsztyńskiej „Kobieta Niezwykła”. Wyróżniona m.in. statuetką „Ludzie Dobrej Woli”, nagrodą marszałka województwa w dziedzinie pomocy społecznej oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji nagrodami Prezydenta Miasta Olsztyn, Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Idealistka – bezgranicznie wierzy w dobro i czyste intencje ludzi.
Indywidualistka – zawsze tworzy wzorce i przeciera szlaki.
Skuteczna – planuje cele, kierunki rozwoju ZPE i zawsze wprowadza je w czyn.

Kilka słów o sobie – „Jako mała dziewczynka marzyłam o zawodzie nauczyciela i pracy w prawdziwie przyjaznej uczniom szkole. Podsumowując ostatnie 10 lat działań pozwoliłam sobie na stwierdzenie: nie bójmy się marzeń, nie bójmy się być najlepszymi!”


Maria Jasińska - Zamarja - Stale poszerza swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach, szkoleniach, seminariach. Dzieli się zdobytą wiedzą z pracownikami, jednocześnie motywuje ich do poszerzania swoich kompetencji i wierzy na temat metod i form pracy z podopiecznymi i uczniami. Podejmuje wiele działań, które zapewniają uczniom i podopiecznym optymalne warunki do nauki, rehabilitacji i pełnego korzystania z dostępnych zasobów. U ludzi ceni uczciowość, dobrą organizację. Podopieczni odczuwają troskę o nich, o bezpieczeństwo. Kocha rodzinne podróże bliższe i dalsze. Jest osobą bardzo wrażliwą i uczuciową, wzrusza się do łez na wszelkiego rodzaju uroczystościach. 


Małgorzata Michalowska - Ukończone studia magisterskie, pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego, studia podyplomowe: surdopedagogika, podyplomowe studia przygotowujące do nadzoru pedagogicznego oraz mierzenia jakości specjalnych placówek oświatowych oraz liczne szkolenia i kursy, m.in. kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs języka migowego I stopnia dla nauczycieli, kurs podstaw obsługi komputera, kurs "Wykorzystanie komputera na zajęciah rewalidacji indywidualnej w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych". Bardzo energiczna, pomysłodawca wielu ciekawych inicjatyw, lubi na bieżąco rozwiązywać problemy podopiecznych, uczniów ZPE i pracowników. Wymaga od siebie i innych. We wszystkie działania angażuje się całkowicie, potrafi spędzić w pracy dwanaście godzin, aby doprowadzić rozpoczęte zadania do końca. Kocha dzieci i pracę z nimi.


Anna Mierzejewska - Małż - Magister administracji, ukończone studia podyplomowe z Integracji Europejskiej i Współpracy Transgranicznej. Liczne szkolenia z funduszy strukturalnych, Europejskich Funduszy SpołecznychNumer jeden remontów i rozbudowy. Jej bystro oko dogląda, pilnuje, dostrzeże najmniejsze rysy i pęknięcia oraz błędy w dokumentach. Na pozór krucha kobieta, twarda i konsekwentna w postępowaniu. Posiada zdolności aktorskie i reżyserskie, które prezentowała w przedstawieniach przygotowanych przez współpracowników i podopiecznych. Uwielbia wędrówki po górach i miastach z ciekawym klimatem. Świetnie gotuje!