Jak działamy

Jest to pierwsza tego typu w Polsce placówka prowadzona przez organizację pozarządową, w której dzieci i młodzież niepełnosprawna może nieodpłatnie korzystać z pełnowymiarowej oferty edukacyjnej. W budynku funkcjonują następujące oddziały:

 • Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi nr 25,
 • Przedszkole Specjalne nr 11 dla dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową, Upośledzeniem Umysłowym, Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i Autyzmem,
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi,
 • Gimnazjum nr 1 dla uczniów z Autyzmem, Sprzężonymi Niepełnosprawnościami Oraz Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym Lub Znacznym,
 • Szkoła Przysposabiająca Do Pracy.


Obecnie do Zespołu Placówek Edukacyjnych uczęszcza 436 uczniów z 15 gmin.

Trafiają do nas dzieci z różnych środowisk wychowawczych. Wśród nich są podopieczni z rodzin pełnych jak i rozbitych, Domów Dziecka. Zespół Placówek Edukacyjnych przygotował ofertę edukacyjną dla dzieci zdrowych oraz niepełnosprawnych. Pod naszą opieką są dzieci i młodzież z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo – rdzeniową, autyzmem, uszkodzeniami słuchu, wzroku, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Naszym wychowankom zapewniamy jak najwyższą jakość w zakresie edukacji, jak również terapii i rehabilitacji. Do dyspozycji dzieci i młodzieży są 44 wysoko wyposażone sale dydaktyczne. Całkowite zaplecze techniczne ZPE obejmuje: 

 • 3 świetlice szkolne
 • 3 sale do rehabilitacji
 • salę gimnastyczną
 • 5 gabinetów logopedycznych
 • 2 gabinety psychologa
 • 2 sale doświadczania świata
 • 10 stanowiskową pracownię komputerową
 • pracownię plastyczną
 • gabinet hydroterapii
 • 13 pomieszczeń do zajęć rewalidacji indywidualnej z komputerowym wyposażeniem
 • 2 pracownie gospodarstwa domowego
 • 2 sale TOMATIS
 • salę terapii BIOFEEDBACK
 • 2 sale do Integracji Sensorycznej
 • salę muzykoterapii.


Wszystkie zasoby na bieżąco modernizujemy i uzupełniamy.

 

Kliknij - Warsztaty Terapii Zajęciowej

 


Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Bałtycka 45
10-175 Olsztyn
tel. 089 523 92 34
e-mail:

Województwo Warmińsko - Mazurskie w ramach umowy nr KE.121.2020/ES z dnia 16 września 2020 r. o realizację zadania publicznego

Tytuł zadania "Pięć tysięcy róż"

W ramach projektu rzaplanowano następujące działania:

 • warsztaty teatralne
 • dwa spektakle teatralne w gminnych ośrodkkach kultury

 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach umowy nr DPS/IV/51/OZKS/2020 z dnia 25 maja 2020 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego  pod nazwą: "Od zależności ku samodzilności" - edycja 2020 r.

Tytuł zadania "Jestem ZA samodzielnością".

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 • „Ja i Ty, czyli My” - integracja społeczna młodzieży z zespołem Aspergera,
 • gospodarstwo domowe,
 • trening koncentracji uwagi,
 • sensoplastyka,
 • zajęcia sportowo - ruchowe,
 • letni maraton terapeutyczny,
 • indywidualne wsparcie dla rodzica,
 • indywidualne zajęcia terapeutyczne dla młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zagrożonych alienacją społeczną.

 

 

Gmina Olsztyn w ramach umowy nr 24/2020 S.524.4.22.2019 z dnia 24 lutego 2020 r. o realizację zadania publicznego

Tytuł zadania "Chcę być aktywny - zajęcia sportowe na basenie dla osób niepełnosprawnych"

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 • zajęcia sportowo - rekreacyjne na basenie dla grupy zaawansowanej
 • zajęcia sportowo - rekreacyjne na basenie dla grupy początkującej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach umowy nr DPS/IV/54/OZKS/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego  pod nazwą: "Od zależności ku samodzilności" - edycja 2019 r.

Tytuł zadania "W drodze do samodzielności. Kompleksowe wsparcie osób z zespołem Aspergera i ich rodzin".

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 • „Ja i Ty, czyli My” - integracja społeczna młodzieży z zespołem Aspergera,
 • trening koncentracji uwagi,
 • porozmawiajmy o… - trening kompetencji komunikacyjnych,
 • letni maraton terapeutyczny,
 • konsultacje dla rodziców,
 • szkolenia wspierające terapię z zakresu zespołu Aspergera dla nauczycieli,
 • warsztaty „Mam zespół Aspergera” – zajęcia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i liceum,
 • indywidualne zajęcia terapeutyczne dla młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zagrożonych alienacją społeczną.

 

 

Województwo Warmińsko – Mazurskie w ramach Umowy nr FIOP/1/2018 z dn.14.06.2018 r. ze środków PFRON, zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  pod nazwą: "Mam wsparcie – mam szanse. Działania na rzecz aktywnego włączenia społecznego dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera".

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 • „Ja i Ty, czyli My”. Integracja społeczna młodzieży z zespołem Aspergera,
 • zajęcia z gospodarstwa domowego,
 • zajęcia trening koncentracji uwagi,
 • letni maraton terapeutyczny,
 • konsultacje dla rodziców,
 • szkolenia wspierające terapię z zakresu zespołu Aspergera, 
 • warsztaty „Mam zespół Aspergera” – zajęcia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i liceum,

 

         

 

  Województwo Warmińsko – Mazurskie w ramach Umowy nr FIOP/3/2017 z dn.14.06.2017 r. ze środków PFRON, zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  pod nazwą: "Więcej wiem, potrafię więcej. Wieloprofilowe wsparcie osób niepełnosprawnych i osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej".

  W ramach projektu realizowane są następujące działania:

  • indywidualne porady neurolingwistyczne i wielospecjalistyczne,
  • szkolenia dla rodziców dzieci po diagnozie autyzmu,
  • szkolenie z komunikacji AAC i obsługi programu MÓWIK,
  • szkolenie dla nauczycieli, asystentów uczniów niepełnosprawnycj oraz pracowników obsługi rozpoczynających pracę z dzieckiem / uczniem z autyzmem,
  • zajęcia trening uważności,
  • zajęcia z gospodarstwa domowego,
  • zajęcia komunikacja bez barier
  • indywidualne zajęcia terapeutyczne z zakresu rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej i terapii behawioralnej.

   

   

   

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach umowy nr 72/XXVIII z dnia 17 maja 2017 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2017 r. Tytuł zadania "Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin".

  W ramach projektu realizowane są następujące działania:

  • bezpośrednie wsparcie rodziców i dziecka po otrzymanej diagnozie autyzmu i zespołu Aspergera,
  • zabawy w kolorze Blue,
  • interwencja terapeutyczna w środowisku domowym,
  • "Ja i Ty, czyli My" - integracja społeczna młodzieży z zespołem Aspergera,
  • "Trening czyni mistrzem" - zajęcia z zakresu treningu umiejętności społecznych dla dzieci z zespołem Aspergera w wieku 6-8 lat,
  • grupa wsparcia dla osób dorosłych z zespołem Aspergera,
  • szkolenia wspierające terapię z zakresu zespołu Aspergera,
  • niebieska sobota,
  • Akademia Wyjątkowego Rodzica 6,
  • warsztaty "Mam zespół Aspergera".

   

   

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy nr ZZO/000139/14/D z dnia 31 marca 2015 r. o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  
   

  Cel programowy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek. Zadanie pod nazwą: „Wielopłaszczyznowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.
   

  W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia rehabilitacyjne:

  • integracja sensoryczna
  • komunikacja alternatywna
  • rewalidacja z wykorzystaniem komputera
  • rehabilitacja ruchowa
  • trening umiejętności społecznych
  • usprawnianie ruchowe poprzez taniec
  • terapia Biofeedback
  • terapia Tomatis
  • terning behawioralny
  • sensorytmika
  • dogoterapia
  • trening aktywizacji zawodowej

   

   

  Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Umowy nr FIOP/1/2016 z dn.01.07.2016 r. ze środków PFRON, zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  pod nazwą:
  "O wiedzy do działania. Wsparcie dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin".
   

  W ramach projektu realizowane są następujące podzadania: 

  1. Bezpośrednie wsparcie rodziców i dziecka po otrzymenej diagnozieautyzmu i zespołu Aspergera.
  Podzadanie ma na celu wprowadzenie rodziców do aktywnego udziału w procesie rehabilitacji dziecka i w konsekwencji uczynienia go współterapeutą zaraz po otrzymanej diagnozie.

  2. Zabawy w kolorze Blue.

  Stowarzyszenie planuje przeprowadzić cztery spotkania, w trakcie których rodzice będą mieli okazję nabyć umiejętności wprowadzania swoich dzieci w świat zabawy, tak aby terapie, którym dziecko podlega w placówkach oświatowych czy innych miejscach wsparcia, były kontynuowane w środowisku domowym. 
   

  3. Interwencja terapeutyczna w środowisku rodzinnym. 
  Objęcie rodziny powyższą formą wsparcia możliwe będzie w sytuacji, kiedy mimo udzielonej pomocy na terenie placówki czy w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym nadal utrzymywałyby się nasilone zachowania niepożądane. Wówczas, aby zapobiegać sytuacją niewydolności domu rodzinnego, zostanie wytypowany terapeuta, który w środowisku domowym podejmie pracę z rodzicami i dzieckiem.
   

  4. "Ja i Ty, czyli My". Integracja społeczna młodzieży z zespołem Aspergera.
  Podzadanie jest kontynuacją działań wobec beneficjentów uczestniczących w cyklicznych, weekendowych zajęciach z treningu umiejętności społecznych. Nowym elementem, o który będą wzbogacone dotychczas podejmowane działania jest organizacja zajęć w różnych miejscach przestrzeni publicznej.


  5.  Szkolenia wspierające terapię z zakresu Zespołu Aspergera. 
  Szkolenia będą dotyczyć zespołu Aspergera. Przeznaczone są dla rodziców, opiekunów, wszystkich osób które pracują lub mają do czynienia z osobami niepełnosprawnymi.  Prowadzone będą przez specjalistów na co dzień pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Przewiduje się organizację dwóch 5 – godzinnych spotkań.

  6. Wieczór z autyzmem. Projekt filmowy.
  Projekt filmowy to cykl spotkań tematycznych prezentujących filmy fabularne ukazujące problematykę osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin.
   

  7. Akademia Wyjątkowego Rodzica 4 - zajęcia warsztatowo-terapeutyczne dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
  Wsparcie rodziców, wyposażenie ich w niezbędną wiedzę na temat zaburzeń rozwojowych ich dzieci oraz nabycie właściwych umiejętności wychowawczych konieczne jest do skutecznego radzenia sobie z niepełnosprawnością dziecka. Wobec powyższego zadanie skierowane do rodziców i opiekunów będzie obejmowało 8 spotkań terapeutycznych.

  Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektów będą umieszczane na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej: www.wyjatkoweserce.pl. Informacje  można również uzyskać w biurze Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce: pok. nr 20 B tel. 89 538-92-61.