Pytania i odpowiedzi - wszystko o subkontach

1. Kto może skorzystać z subkonta w Stowarzyszeniu Wyjątkowe Serce?
Z subkonta może skorzystać: dziecko, osoba pełnoletnia, każdy kto posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności i potrzebuje wsparcia.

 

2. Jakie dokumenty wymagane są do założenia subkonta?
Na etapie składnia wniosku prosimy o dostarczenie:
a) kserokopii ważnego orzeczenia o niepełnosprawności,
b) informacji o niepełnosprawności (opinia wydana przez psychologa/terapeutę /lub zaświadczenie lekarskie, z którego wynika konieczność terapii, przyjmowania leków, rehabilitacji itp. /lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego),
c) w przypadku przedstawiciela prawnego - kopia tytułu prawnego do działania imieniem osoby niepełnosprawnej.

 

3. Jak dowiedzieć się ile środków znajduje się na subkoncie?
Informacja o środkach zgromadzonych na subkoncie przekazywana jest raz do roku, w momencie otrzymania rozliczenia z Urzędu Skarbowego. Dodatkowe zapytania mogą Państwo składać telefonicznie bądź mailowo. Pracownik Stowarzyszenia w ciągu 3 dni roboczych przekaże informacje dotyczącą stanu zgromadzonych środków.

tel. 89 538 9261
e-mail:

 

4. Jakie dokumenty powinny być przedstawione aby poniesiony wydatek został zrefundowany?
- faktura, której nabywcą jest Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce (wyjątek stanowi faktura dotycząca zakupu leków w nawiązaniu do nowelizacji art. 86a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne),
- rachunek, którego nabywcą jest Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce,
- umowa cywilno - prawna, zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Wyjątkowe Serce a wykonawcą.

 

5. Do kiedy należy wydatkować środki zgromadzone na subkoncie?
Nie mają Państwo obowiązku wydatkowania zgromadzonych funduszy w określonym czasie. Niewykorzystane środki z poprzedniego roku przechodzą na kolejny.

 

6. Do kiedy należy przedstawić dokumenty księgowe podlegające refundacji?
Minimalny okres refundacji to 1 miesięc. Prosimy dostarczać zgromadzone dokumenty na bieżąco, w miesięcznym zestawieniu.
Na wszystkie Państwa pytania odpowiadamy na bieżąco. Pracownicy Stowarzyszenia pomogą w skompletowaniu dokumentów, wypełnianiu wniosków i umów. Oferujemy pomoc w szerokim zakresie dla każdego, kto będzie potrzebował wsparcia.