Realizowane programy Drukuj stronę

Województwo Warmińsko – Mazurskie w ramach Umowy nr FIOP/3/2017 z dn.14.06.2017 r. ze środków PFRON, zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  pod nazwą: "Więcej wiem, potrafię więcej. Wieloprofilowe wsparcie osób niepełnosprawnych i osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej".

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

               
 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach umowy nr 72/XXVIII z dnia 17 maja 2017 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2017 r. Tytuł zadania "Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin".

W ramach projektu realizowane są następujące działania:


   

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy nr ZZO/000139/14/D z dnia 31 marca 2015 r. o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  


Cel programowy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek. Zadanie pod nazwą: „Wielopłaszczyznowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia rehabilitacyjne:      

Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Umowy nr FIOP/1/2016 z dn.01.07.2016 r. ze środków PFRON, zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  pod nazwą:
"O wiedzy do działania. Wsparcie dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin".

W ramach projektu realizowane są następujące podzadania: 

1. Bezpośrednie wsparcie rodziców i dziecka po otrzymenej diagnozieautyzmu i zespołu Aspergera.

Podzadanie ma na celu wprowadzenie rodziców do aktywnego udziału w procesie rehabilitacji dziecka i w konsekwencji uczynienia go współterapeutą zaraz po otrzymanej diagnozie.

2. Zabawy w kolorze Blue.

Stowarzyszenie planuje przeprowadzić cztery spotkania, w trakcie których rodzice będą mieli okazję nabyć umiejętności wprowadzania swoich dzieci w świat zabawy, tak aby terapie, którym dziecko podlega w placówkach oświatowych czy innych miejscach wsparcia, były kontynuowane w środowisku domowym.

3. Interwencja terapeutyczna w środowisku rodzinnym.
Objęcie rodziny powyższą formą wsparcia możliwe będzie w sytuacji, kiedy mimo udzielonej pomocy na terenie placówki czy w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym nadal utrzymywałyby się nasilone zachowania niepożądane. Wówczas, aby zapobiegać sytuacją niewydolności domu rodzinnego, zostanie wytypowany terapeuta, który w środowisku domowym podejmie pracę z rodzicami i dzieckiem.

4. "Ja i Ty, czyli My". Integracja społeczna młodzieży z zespołem Aspergera.
Podzadanie jest kontynuacją działań wobec beneficjentów uczestniczących w cyklicznych, weekendowych zajęciach z treningu umiejętności społecznych. Nowym elementem, o który będą wzbogacone dotychczas podejmowane działania jest organizacja zajęć w różnych miejscach przestrzeni publicznej.


5.  Szkolenia wspierające terapię z zakresu Zespołu Aspergera.
Szkolenia będą dotyczyć zespołu Aspergera. Przeznaczone są dla rodziców, opiekunów, wszystkich osób które pracują lub mają do czynienia z osobami niepełnosprawnymi.  Prowadzone będą przez specjalistów na co dzień pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Przewiduje się organizację dwóch 5 – godzinnych spotkań.

6. Wieczór z autyzmem. Projekt filmowy.
Projekt filmowy to cykl spotkań tematycznych prezentujących filmy fabularne ukazujące problematykę osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin.


7. Akademia Wyjątkowego Rodzica 4 - zajęcia warsztatowo-terapeutyczne dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Wsparcie rodziców, wyposażenie ich w niezbędną wiedzę na temat zaburzeń rozwojowych ich dzieci oraz nabycie właściwych umiejętności wychowawczych konieczne jest do skutecznego radzenia sobie z niepełnosprawnością dziecka. Wobec powyższego zadanie skierowane do rodziców i opiekunów będzie obejmowało 8 spotkań terapeutycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektów będą umieszczane na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej: www.wyjatkoweserce.pl. Informacje  można również uzyskać w biurze Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce: pok. nr 20 B tel. 89 538-92-61.