Realizowane programy Drukuj stronę

 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy nr ZZO/000139/14/D z dnia 31 marca 2015 r. o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  

Cel programowy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek. Zadanie pod nazwą: „Wielopłaszczyznowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia rehabilitacyjne:      

Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Umowy nr FIOP/1/2016 z dn.01.07.2016 r. ze środków PFRON, zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  pod nazwą:
"O wiedzy do działania. Wsparcie dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin".

W ramach projektu realizowane są następujące podzadania: 

1. Bezpośrednie wsparcie rodziców i dziecka po otrzymenej diagnozieautyzmu i zespołu Aspergera.

Podzadanie ma na celu wprowadzenie rodziców do aktywnego udziału w procesie rehabilitacji dziecka i w konsekwencji uczynienia go współterapeutą zaraz po otrzymanej diagnozie.

2. Zabawy w kolorze Blue.

Stowarzyszenie planuje przeprowadzić cztery spotkania, w trakcie których rodzice będą mieli okazję nabyć umiejętności wprowadzania swoich dzieci w świat zabawy, tak aby terapie, którym dziecko podlega w placówkach oświatowych czy innych miejscach wsparcia, były kontynuowane w środowisku domowym.

3. Interwencja terapeutyczna w środowisku rodzinnym.
Objęcie rodziny powyższą formą wsparcia możliwe będzie w sytuacji, kiedy mimo udzielonej pomocy na terenie placówki czy w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym nadal utrzymywałyby się nasilone zachowania niepożądane. Wówczas, aby zapobiegać sytuacją niewydolności domu rodzinnego, zostanie wytypowany terapeuta, który w środowisku domowym podejmie pracę z rodzicami i dzieckiem.

4. "Ja i Ty, czyli My". Integracja społeczna młodzieży z zespołem Aspergera.
Podzadanie jest kontynuacją działań wobec beneficjentów uczestniczących w cyklicznych, weekendowych zajęciach z treningu umiejętności społecznych. Nowym elementem, o który będą wzbogacone dotychczas podejmowane działania jest organizacja zajęć w różnych miejscach przestrzeni publicznej.


5.  Szkolenia wspierające terapię z zakresu Zespołu Aspergera.
Szkolenia będą dotyczyć zespołu Aspergera. Przeznaczone są dla rodziców, opiekunów, wszystkich osób które pracują lub mają do czynienia z osobami niepełnosprawnymi.  Prowadzone będą przez specjalistów na co dzień pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Przewiduje się organizację dwóch 5 – godzinnych spotkań.

6. Wieczór z autyzmem. Projekt filmowy.
Projekt filmowy to cykl spotkań tematycznych prezentujących filmy fabularne ukazujące problematykę osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin.


7. Akademia Wyjątkowego Rodzica 4 - zajęcia warsztatowo-terapeutyczne dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Wsparcie rodziców, wyposażenie ich w niezbędną wiedzę na temat zaburzeń rozwojowych ich dzieci oraz nabycie właściwych umiejętności wychowawczych konieczne jest do skutecznego radzenia sobie z niepełnosprawnością dziecka. Wobec powyższego zadanie skierowane do rodziców i opiekunów będzie obejmowało 8 spotkań terapeutycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektów będą umieszczane na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej: www.wyjatkoweserce.pl. Informacje  można również uzyskać w biurze Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce: pok. nr 20 B tel. 89 538-92-61.

     
 


 

Kuratorium Oświaty w Olsztynie umowa nr WAP/P.273.41.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego w ramach obszaru tematycznego część 6 pn. „Jak pracować z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz ich rodzicami”

Termin realizacji zajęć: 12 grudnia 2015 r.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w 2 grupach po 20 osób.
Szkolenie będzie obejmowało 5 godzin dydaktycznych.
Tematyka szkolenia:

  • Uczeń z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera w  klasie szkolnej.

 

  • Praca bieżąca z uczniem z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera.

 

  • Współpraca i współdziałanie z rodzicami uczniów z  autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera.